Veiligheid anno 2013: Trends en actuele ontwikkelingen

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in 2013? En nog belangrijker: hoe kunt u hierop anticiperen? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid publiceerde Trendsignalement 2013. Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid heeft de belangrijkste trends en actuele ontwikkelingen die hierin aan bod kwamen voor u op een rij gezet.

In dit artikel:

  • Totstandkoming Nationale Politie
  • Opkomst Cybercrime
  • Recidive en nazorg ex-gedetineerden
  • Veiligheid in de wijk
  • Evenementenveiligheid
  • Toename cameratoezicht

Totstandkoming Nationale Politie

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse politie maken alle politiemedewerkers vanaf 2013 deel uit van één organisatie en vallen zij onder één korpschef. Met de wijziging van de Politiewet, die de vorming van de nationale politie regelt, ontstaat één politiekorps dat is onderverdeeld in tien regionale eenheden (bestaande uit 43 districten en 168 basisteams) en één landelijke eenheid, aangevuld met een zogenoemd politiedienstencentrum.

De vorming van de nationale politie raakt iedereen die samen met de politie werkt aan de veiligheid in Nederland: burgers, het lokale gezag, ondernemers en andere partners. Ook de Veiligheidshuizen en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s), allianties waarin de politie een betrouwbare samenwerkingspartner wil zijn, krijgen indirect te maken met de stelselwijziging. Het ministerie wekt hoge verwachtingen over de nationale politie, maar bij gemeenten en andere partijen leven ook zorgen.

De minister stelt, na overleg met de tien regioburgemeesters, ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen van de politie en de politiesterkte vast. Bij gemeenten zijn er vraagtekens of het lokale bestuur, wanneer prioriteiten landelijk worden bepaald en uitgevoerd, wel voldoende invloed kan uitoefenen. Het is een uitdaging naast de landelijke doelstellingen voldoende ruimte te houden voor prioriteiten en behoeften aan politiecapaciteit op lokaal niveau.

Meer weten?

Op het congres Nationale Politie hoort u wat de komst van de Nationale Politie betekent voor u en uw gemeente.

 


Opkomst Cybercrime

Cybercrime is verworden tot een breed maatschappelijk verschijnsel en een vorm van veelvoorkomende criminaliteit. Dat cybercrime financiële schade veroorzaakt bij bedrijven, overheid en burgers is onomstreden. Over de omvang van de kosten van cybercrime bestaat wel discussie. Uit onderzoek blijkt dat cybercrime de Nederlandse samenleving jaarlijks tenminste 10 miljard euro kost. Driekwart hiervan komt voor rekening van het bedrijfsleven. De overheid en burger draaien op voor de overige kosten.

Naast de financiële consequenties kan verlies en diefstal van persoonlijke data en vertrouwelijke bedrijfsinformatie ook ernstige gevolgen hebben voor het imago en de reputatie van een organisatie. Uit recente incidenten binnen de overheid en het bedrijfsleven blijkt keer op keer dat de bescherming van informatie tekortschiet. Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf organisaties haar informatiebeveiliging op orde heeft. Het kabinet wil krachten bundelen met alle belanghebbenden, opsporingscapaciteit versterken en het juridisch instrumentarium aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.

Meer weten?

Op de cursus Inzicht in Informatiebeveiliging leert u hoe u komt tot een goed informatiebeveiligingsplan om persoonlijke data en vertrouwelijke informatie binnen uw organisatie te beschermen.

 


Recidive en nazorg ex-gedetineerden

Het nieuwe kabinet vindt het terugdringen van recidive erg belangrijk. Zij wil recidive verminderen door passende straffen. Zo moet het Openbaar Ministerie in de toekomst minimale strafeisen voor ernstige gevallen van recidive vastleggen. Daarnaast is er aandacht voor tijdige resocialisatie, zodat ook weer nieuw perspectief ontstaat voor de ex-gedetineerde. De mogelijkheid voor de rechter om als aanvullende maatregel ‘ter beschikking aan het onderwijs’ (TBO) op te leggen, is daar een voorbeeld van.

Niet alleen verscherpt toezicht en passende straffen kunnen recidive verminderen. Ook nazorg aan ex-gedetineerden is een belangrijke voorziening om de kans op herhalingscriminaliteit te verminderen. Ieder jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde burgers terug in de maatschappij. Door goede samenwerking zorgen partners in het Veiligheidshuis dat ex-gedetineerden de beschikking hebben over de noodzakelijke basisvoorzieningen: een ID-bewijs, huisvesting, inkomen en werk, schuldhulpverlening en zorg. Hierdoor wordt voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw in de fout gaan.

 Meer weten?

Op de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leert u hoe u samen met u ketenpartners komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente.

 


Veiligheid in de wijk

Woonoverlast, burenruzies, buurtconflicten en spanningen in woonbuurten zijn problemen die een negatieve invloed kunnen uitoefenen op leefbaarheid en veiligheidsgevoelens. Met de wijkenaanpak moesten veertig aandachtswijken in 18 gemeenten transformeren tot veilige en leefbare wijken, waar mensen kansen hebben, betrokken zijn en prettig wonen. Sinds de start van de wijkenaanpak maakte ongeveer de helft van de veertig aandachtswijken een positieve ontwikkeling door. Een derde van de wijken ontwikkelde zich negatief. 

Meer weten?

Op de opleiding regisseur multi-probleemgezinnen leert u hoe u samen met u zorg- en veiligheidspartners komt tot een 1 gezin 1 plan aanpak van probleemgezinnen die zorgen voor overlast en onveiligheid in de wijk.

 


Evenementenveiligheid

Tussen 2000 en 2007 vervijfvoudigde het aantal evenementen met meer dan 5000 bezoekers. Vanaf 2012 krijgen steeds meer gemeenten ook te maken met een nieuw type en niet-vergund evenement: een evenement dat (voornamelijk) jongeren organiseren via sociale media. Getuige de gebeurtenissen in het kader van Project X in de gemeente Haren zijn dat festiviteiten die ernstig kunnen escaleren.

Meer weten?

Op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid  leert u hoe u samen met u veiligheidspartners de veiligheid op uw evenement waarborgt.

 


Toename cameratoezicht

Uit onderzoek blijkt dat er anno 2013 zeker 200.000 camera’s in Nederland in gebruik zijn die toezicht houden op de openbare ruimte en in gebouwen. Gemeenten, politiekorpsen en provincies hebben vooral camera’s hangen in uitgangsgebieden en bedrijventerreinen.

Een nieuwe trend is de inzet van flexibele camera’s in de openbare ruimte. Die blijven een paar dagen, weken of maanden hangen om acute problemen aan te pakken. Tot op heden was dat niet toegestaan en bleven camera’s altijd jaren hangen. Voor elke verplaatsing moest een nieuw besluit door het gemeentebestuur worden genomen, vaak in overleg met de gemeenteraad.

Meer weten?

Op de cursus Wetgeving & Security leert u onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van cameratoezicht.

 

Bron: Trendsignalement 2013

Over Frank van Summeren

Congres- en opleidingsmanager veiligheid bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Bekijk ook

Coronatoegangspasverplichting

Per 25 september 2021 zijn uitbaters van eet- en drinkgelegenheden,  bioscopen, theaters en concertzalen, alsmede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *