Werken houdt criminaliteit op afstand

Uit 2 onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is naar voren gekomen dat niet of nauwelijks werken en een laag inkomen criminaliteit in hand werkt. Inzetten op werken is daarom van groot belang in de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

SZW onderzocht de relatie tussen bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en criminaliteit in kwetsbare wijken. Daarnaast zoomde een tweede onderzoek in op rol van werk in de lokale aanpak. Uit de onderzoeken komt naar voren dat inzetten op preventie en voorkomen van criminaliteit een rol moet spelen naast straffen en aanpakken. Het gaat hand-in-hand. Immers, problemen zijn met elkaar verbonden in kwetsbare gebieden en vragen verschillende aanpakken. Naar voren komt dat zonder bestaanszekerheid en werk, in combinatie met andere problemen, mensen eerder de criminaliteit ingaan.

Daarnaast is goede samenwerking op lokaal niveau nodig om succesvol criminaliteit tegen te gaan. Vertrouwen is daarbij van groot belang. Een persoonsgerichte benadering vanuit de professional van de gemeente én intensiever contact met lokale werkgevers voor lokale werkplekken helpt daarbij.

Kabinetsbrede aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

Dit kabinet heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten met wijken waar risico’s groot zijn dat jongeren worden geronseld door (drugs)criminelen. Hierbij staat een intensieve persoonsgerichte aanpak centraal, mede gezien de intimiderende druk van criminelen en tevens verleidingen van het foute geld dat wordt verdiend met drugshandel in buurten.

De onderzoeken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gedaan vanuit de preventieve aanpak van ondermijning en in samenhang met de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. In deze kabinetsbrede aanpak wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar en gewerkt aan het terugdringen van crimineel gedrag. Ook uit deze twee onderzoeken gericht op de relatie tussen werk en criminaliteit blijkt dat inzet vanuit de gehele overheid, werkgevers en onderwijs nodig is. Het kabinet heeft daarom eerder dit jaar aangekondigd om met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid te investeren in 20 kwetsbare gebieden in Nederland om gezamenlijk het toekomstperspectief van bewoners te verbeteren. SZW gaat de opgehaalde inzichten uit de onderzoeken bespreken met deze gemeenten om de lokale aanpak gezamenlijk te versterken.

Meer weten?

Tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leer je kwetsbare gebieden transformeren naar een veilige en leefbare omgeving.
Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de masterclass Openbare orde en veiligheid leer je omgaan met overlast in de publieke ruimte en maatschappelijke onrust.
Tijdens de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid leer je succesvol regievoeren op veiligheidsvraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Antwoorden op Kamervragen over berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met verward gedrag in 2023’ en ‘Duizenden kwetsbaren wachten op plek beschermd wonen’

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de berichten ‘Recordaantal meldingen van personen met …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *