Nieuwe politie-cao ondertekend

De politiebonden, directeur-generaal politie en veiligheidsregio’s Monique Vogelzang van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben vandaag de nieuwe politie-cao ondertekend. Het salaris van politiemensen gaat met gemiddeld 9,5% omhoog gedurende de looptijd van de cao van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025.

Op 17 november 2024 bereikten de partijen een onderhandelaarsakkoord. De politiebonden hebben dit resultaat aan hun achterban voorgelegd en de leden hebben met een ruime meerderheid ingestemd. Met een forse werkdruk, een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie is het belangrijk om op tijd duidelijkheid en zekerheid te bieden aan politiemensen. Daarom zijn de bonden, de politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid al vroegtijdig om tafel gegaan om te spreken over een nieuwe cao die vanaf 1 juli 2024 ingaat. 

Inkomen

De salarissen van het politiepersoneel worden tijdens de looptijd van de cao, van 1 juli 2024 tot en met 30 november 2025, met gemiddeld 9,5% verhoogd. Deze verhoging is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 100 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 2,5%.
  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 5% verhoogd.
  • Per 1 januari 2025 wordt het salaris met 2% verhoogd.

Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 2% per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering, in de periode van 1 januari 2024 tot en met 30 november 2025, van gemiddeld 11,5%.

Eenmalige uitkering

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao het maandinkomen van politiemedewerkers te verbeteren. Vooruitlopend op de nieuwe cao ontvangen politiemedewerkers in de eerste 6 maanden van 2024 (januari tot en met juni 2024) een bedrag van € 200 per maand extra.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over capaciteit, arbeidsmarktmaatregelen, inclusieve en duurzame arbeidsvoorwaarden, invoering van een Individueel Keuzebudget en een verhoging van de tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met eigen vervoer en invoering van een gelijk tarief voor woon-werkverkeer en dienstreizen met eigen vervoer.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens het congres Jonge aanwas uit de jeugdcriminaliteit hoor je hoe je tot succesvolle samenwerkings- verbanden komt bij de aanpak van jonge aanwas
Tijdens de cursus Omgaan met maatschappelijke onrust, polarisatie & radicalisering leer je onrust vroegtijdig signaleren en adequaat handelen
Tijdens de opleiding Coördinator Evenementenveiligheid leer je omgaan met risico’s zoals te grote bezoekersstromen, onvoorspelbare weersomstandigheden, excessief drugsgebruik en maatschappelijke onrust
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding Bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Personen met onbegrepen gedrag krijg je praktische handvatten en theoretische kaders om dit gedrag te begrijpen en beïnvloeden
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

🎧 Podcast: Het LinkedIn van de misdaad

Beluister de podcast met Dr. Henk Ferwerda, criminoloog en inhoudelijk directeur, Bureau Beke. Gepromoveerd op …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *