Veiligheid, gezondheid en toegankelijkheid van gebouwen

Het is belangrijk dat een bouwwerk geen gevaar oplevert voor gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), informeerde 20 december jl. de Kamer over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving. Het betreft achtereenvolgens de onderwerpen brandveiligheid, constructieve veiligheid MuWi-vloeren, gespoten purschuim en toegankelijk bouwen.

Brandveiligheid gebouwen

Naar aanleiding van diverse branden in gebouwen zijn acties in gang gezet voor het verbeteren van de brandveiligheid. Belangrijk is dat bij de bouw van gebouwen goed wordt gekeken naar de mogelijke verspreiding van brand door holle ruimtes in gevel- en dakconstructies. Door NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, wordt daartoe de norm NEN 6068 aangepast. Daarnaast komt bij deze norm een uitgebreide toelichting in de vorm van een Nederlandse Praktijkrichtlijn (de NPR 6668). Verder wordt in 2024 door het ministerie van BZK de bestaande Wegwijzer Unitbouw uit 2007 aangepast op de nieuwste inzichten voor brandveilig modulair bouwen. Ook wordt het themablad Brandveiligheid van ‘nul op de meter’ woningen door de vereniging De Stroomversnelling aangepast op de nieuwste inzichten qua brandveiligheid.

De NEN norm, de Wegwijzer Unitbouw en het themablad brandveiligheid van ‘nul op de meter’ woningen, zijn als hulpmiddelen bedoeld om de bouwsector te informeren over aandachtspunten bij brandveilig bouwen.

Beperkt risico bij MuWi-vloeren

Na een incident in Rotterdam, waarbij een deel van de vloer in een schoolgebouw loskwam, is er onderzoek gedaan. De schade hangt samen met het toegepaste bouwsysteem MuWi, maar blijkt tijdens de bouw te ontstaan en heeft geen invloed op de constructieve veiligheid. Wel heeft het ministerie van BZK alle gemeenten gevraagd om te controleren waar het MuWi-bouwsysteem is gebruikt en indien nodig schoolbesturen te informeren over mogelijke risico’s.  Inmiddels hebben 133 gemeenten de resultaten hiervan teruggekoppeld. Uit de resultaten volgt gelukkig dat de schade meevalt. Bij slechts 1 school zijn tot nu daadwerkelijk losse delen aangetroffen, vergelijkbaar met de school in Rotterdam. De aangetroffen schade is inmiddels hersteld.

Aanvullende eisen aanbrengen gespoten purschuim

Gespoten purschuim wordt vaak gebruikt voor de na-isolatie van vloeren, maar sommige bewoners en werknemers ervaren gezondheidsklachten na het aanbrengen ervan. Om het risico op gezondheidsklachten verder te verkleinen, worden aanvullende eisen in het Bbl opgenomen voor de toepassing van gespoten purschuim. De aanvullende eisen worden vooral gesteld aan het proces van het aanbrengen van gespoten purschuim en aan de ruimte waar het purschuim wordt aangebracht. Ook wordt gekeken naar de vormgeving van een mogelijke meldingsplicht bij de gemeente. Het streven is om in de zomer van 2024 een wijziging van het Bbl voor internetconsultatie te publiceren. In het najaar kan deze wijziging ter voorhang aan de Kamer worden voorgelegd. 

Naast de aanvullende eisen geldt sinds 24 augustus 2023 dat alleen verwerkers van gespoten purschuim die een specifieke opleiding hebben gevolgd, gespoten purschuim mogen aanbrengen. Daarnaast is de informatievoorziening naar consumenten en bewoners over onder meer welke factoren de risico’s op gezondheidsklachten kunnen beïnvloeden en waar men terecht kan bij vermoeden van gezondheidsklachten door gespoten purschuim verbeterd. Bovendien heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) maatregelenlijst isolatie aangepast, zodat het duidelijker is bij welke producten/merken sprake is van gespoten purschuim.

Nieuwe norm voor toegankelijk bouwen

Iedereen in onze samenleving moet kunnen meedoen. Het is dan ook van belang dat gebouwen door iedereen gebruikt kunnen worden. Om een samenleving zonder drempels mogelijk te maken, zijn in de Bbl eisen opgenomen waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. Als aanvulling op de bestaande eisen in het Bbl publiceert het NEN  in 2024 een conceptversie van een norm voor toegankelijk bouwen. De minister overweegt om bepaalde delen van deze norm als verplichte eis op te nemen in het Bbl, maar pas nadat de bouwsector twee jaar vrijwillig ervaring heeft opgedaan. In de visual zijn de huidige eisen voor integrale toegankelijkheid samengevat.

Zie ook de visual Toegankelijk bouwen.

Documenten

Kamerbrief over uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het terrein van de bouwregelgeving

Meer weten?

Met de opleiding Gebouwbeheer en Veiligheid of de opleiding Brandveligheid van Gebouwen krijg je alle ins en outs van de nieuwe omgevingswet en specifiek het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL).

Krijg je alle aspecten voor een veilig gebruik van je gebouw. Tijdens de opleiding Gebouwbeheer en Veiligheid leer je:

  • Asbest, chroom-6, legionella, brandveiligheid en installatie- technische risico’s beheersen
  • Wie er aansprakelijk is voor de veiligheid van je gebouw
  • Gedegen advies leveren aan gemeenten, inspecties, brandweer en de gebouweigenaar
  • Alle juridische en technische aspecten voor een veilige inrichting en gebruik van je gebouw(en).

Start 3 oktober 2024 – Vernieuwde inhoud – Meer informatie >>

Voorkom brandgevaarlijke situaties in jouw gebouw. Tijdens de opleiding Brandveiligheid van Gebouwen leer je:

  • Bepalen hoe een brandveilig gebouw er bouwkundig uitziet vanuit het BBL
  • Wet- en regelgeving vertalen naar een praktische uitvoering
  • Bepalen waar de verantwoordelijkheden en juridische aansprakelijkheid liggen
  • Bepalen wat er moet gebeuren om een gebouw brandveilig te gebruiken

Start 28 mei – Vernieuwde inhoud – Meer informatie >>

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *