Privacy bewustwording geeft frisse blik op dienstverlening

De opdracht van het Rijk om middels de 3 decentralisaties integraal te gaan werken en innovatieve oplossingen te bedenken, heeft tot veel verschillende invullingen en ideeën over het werkproces geleid. Integraal werken wordt veelal als een uitnodiging geïnterpreteerd om integraal gegevens te delen als dat nodig wordt gevonden. Deze ruime interpretatie van integraal werken, sluit niet aan bij de privacy waarborging, want er ontbreekt een algemene grondslag voor integrale gegevensdeling.

Gegevensdeling

Dit betekent dat er vooraf over gegevensdeling moet worden nagedacht, er afwegingen moeten worden gemaakt en er verantwoording over kan worden afgelegd. In eerste instantie aan de burger maar ook als interne verantwoording en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Gegevensdeling is dan ook geen doel op zich, maar kan een middel zijn om in beleid verwoorde doelen te bereiken, als de situatie daarom vraagt.

fingerprint-veiligheid-privacyOnzorgvuldige omgang met privacy

Dat er veel onduidelijkheid heerst bij gemeenten over het toepassen van privacy komt nadrukkelijk uit het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens van 19 april jl. naar voren. Zij stellen op basis van onderzoek bij 41 gemeenten vast, dat gemeenten onzorgvuldig met persoonsgegevens van burgers omgaan.

Toepassen van privacy op maat

Nu ook de uitwerking van de waarborgen zijn aangescherpt met de inwerkingtreding op 25 mei jl. van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), is het goed toepassen van privacy zeker niet meer vrijblijvend en boetewaardig. Vanuit menselijk oogpunt en dienstverlening zou echter niet het risico op handhaving of de kans op hoge boetes leidend moeten zijn, maar het op maat willen toepassen van privacy en verlenen goede dienstverlening.

Visie: burgervriendelijkere hulp- en dienstverlening

Mijn visie is dat zorgvuldig toegepaste privacy afwegingen, tot een betere burgervriendelijkere hulp- en dienstverlening leidt. Om dit te kunnen bieden is een gedegen kennis en kunde van het privacy spectrum noodzakelijk, zodat professionals zich goed kunnen bewegen door de juiste stappen en afwegingen te maken aan de hand van de voorliggende casus. ‘Wat heeft deze situatie nodig en welke privacy afwegingen moet ik maken om dit goed te borgen?’

Advies: privacy bewustwording

Mijn advies is om veel kennis en kunde van het privacy spectrum te ontwikkelen en te implementeren in de werkprocessen. Door intensieve trainingen voor verschillende disciplines wordt privacy bewustwording op de werkvloer verhoogd en de implementatie vergemakkelijkt.

Yvonne Sieverts is een zeer ervaren gemeentejurist en privacy-expert. Zij is trainer vanuit de ViSi Groep, verzorgt privacy trainingen, o.a. voor de praktijkcursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein, cursus Privacy en informatie-uitwisseling in de Zorg en Sociaal Domein én de opleiding Beleidsadviseur sociaal domein waarbij theorie en praktijk elkaar vinden in interactieve trainingen.

Op 26 januari 2017 start de cursus Privacy en Informatie-uitwisseling in de Zorg en Sociaal Domein. Deze cursus sluit goed aan bij de actualiteiten die in dit artikel door Yvonne zijn omschreven. Wilt u meer informatie over deze cursus?

Bekijk het programma

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Resultaten van het wijkteam in de gemeente

Een sociaal wijkteam biedt namens de gemeente ondersteuning, zorg en welzijn aan hulpbehoevende inwoners van …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *