FATF beoordeelt Nederland positief in evaluatie aanpak witwassen

Nederland scoort goed in een internationale evaluatie van de aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. Tegelijkertijd zijn er verschillende punten waarop Nederland verbeteringen kan doorvoeren. Dat blijkt uit een rapport van de Financial Action Task Force (FATF) dat vandaag is gepubliceerd.

Robuust systeem

Nederland heeft volgens de FATF de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme. De Financiële taskforce betitelt de Nederlandse aanpak van witwassen als een robuust systeem en beschouwt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector loopt Nederland voorop. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten.
De FATF constateert dat Nederland prioriteit geeft aan de strafrechtelijke aanpak van witwassen en het afpakken van crimineel vermogen en dat dit tot steeds betere resultaten leidt.

Verbeterpunten

Tegelijkertijd constateert de FATF dat Nederland zich nog meer moet inzetten om te voorkomen dat rechtspersonen worden misbruikt voor criminele doeleinden. Zeker bij complexe internationale structuren moeten instellingen aangewezen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) zoals banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, beleggingsondernemingen, financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, notarissen en advocaten meer stappen zetten om vast te stellen wie de uiteindelijke begunstigden (de UBO) zijn. Ook de regulering van nieuwe platformen zoals cryptodienstverleners vraagt om aanscherping. Voor de aanpak van illegale dienstverlening op het terrein van trustdiensten en ondergronds bankieren zijn meer middelen nodig. Andere verbeteringen die de FATF voorstelt betreffen de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Ook beveelt de FATF aan dat deze groepen worden verplicht om het bevriezen van tegoeden wegens internationale sancties te rapporteren. Het kabinet geeft de Tweede Kamer in het najaar een reactie op de bevindingen en aanbevelingen van de FATF.

FATF

De FATF is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen, de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens. De FATF heeft 39 leden: 37 landen, waaronder Nederland, en twee regionale organisaties (de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van Arabische Golfstaten). De FATF heeft onder andere als taak om internationale standaarden vast te stellen ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT standaarden). Daarnaast voert de FATF periodieke evaluaties uit om te zien of haar leden aan de AML/CFT standaarden voldoen en of dit ook resultaten oplevert. Een internationaal team van negen experts heeft de evaluatie uitgevoerd.

Meer weten?

Tijdens de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid leer je van experts wat de (nieuwe) wetten op openbare orde en veiligheid betekenen voor jouw uitvoeringspraktijk.
Tijdens de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid leer je een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Regie in besturen van veiligheid leer je succesvol regievoeren op veiligheidsvraagstukken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Tijdens de cursus Aanpak complexe woonoverlast leer je woongenot terugbrengen en werk je aan een duurzame oplossing voor de overlastgever.
Tijdens de cursus Open bronnenonderzoek leer je alle facetten van open bronnenonderzoek; van onderzoeksvraag tot rapportage.
Tijdens de masterclasstour Openbare Orde en Veiligheid bouw je je eigen programma door te kiezen uit 10 OOV-thema’s die passen bij jouw actuele vraagstukken.
Tijdens de opleiding Aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leer je om met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak te komen.
Tijdens de opleiding Gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid leer je kwetsbare gebieden transformeren naar een veilige en leefbare omgeving.
Tijdens de opleiding Integriteitscoordinator in het publieke domein leer je hoe jouw organisatie voldoet aan de wettelijke en basisnormen integriteit waaraan alle overheidsinstanties zich moeten houden.
Borg de sociale veiligheid binnen jouw organisatie en leer met de cursus Vertrouwenspersoon voor overheid en bedrijfsleven het juiste advies geven en optimale ondersteuning bieden
Tijdens de cursus Waarheidsvinding leer je de goede vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen.
Tijdens de opleiding bibob coördinator leer je hoe je de wet Bibob toepast in jouw gemeente.
Tijdens de jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning leer je hoe je verantwoording aflegt over de aanpak van ondermijning in jouw regio.
Tijdens de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning leer je hoe je voorkomt dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Inzicht in de Criminologie leer je wat de verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen zijn van criminaliteit en hoe je deze waar mogelijk voorkomt en waar nodig aanpakt.
Tijdens de opleiding sluitende aanpak personen met verward gedrag leer je hoe je de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Tijdens de opleiding Wijk- en gebiedsmanager wordt aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden uiteengezet hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.
Ondermijning is niet alleen een veiligheidsprobleem maar ook een sociaal maatschappelijk probleem. Alle antwoorden en actualiteiten tijdens het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit.

Over sbo

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 opleidingen en congressen over o.a. onderwijs, veiligheid, milieu & RO, zorg, bouw & infra en overheid.

Bekijk ook

Wetboek van Strafvordering klaar voor de toekomst

Het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt bij de Tweede Kamer ingediend. De …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *